Wniosek zgłoszeniowy na rok 2020 dostępny do pobrania na stronie PARPA w Aktualnościach !

ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2020 r.

w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

1. O udział w grupach superwizyjnych finansowanych przez PARPA będą mogły ubiegać się jedynie osoby spełniające następujące kryteria formalne:

1.1. nie brały wcześniej udziału w superwizji klinicznej finansowanej przez PARPA.
1.2. zatrudnione są w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, udzielających pacjentom bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu. Udział w superwizji finansowanej przez PARPA może być przyznany osobom zatrudnionym przy prowadzeniu zajęć terapeutycznych w wymiarze minimum 18 godzin tygodniowo. Honorowane są umowy o pracę (etat), umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilno-prawne poza umowami o wolontariat lub staż.

Za placówkę leczenia uzależnienia od alkoholu uznaje się wyłącznie placówkę zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), która w ósmej część kodu resortowego ma jeden z następujących symboli:

1740 , 1744 , 1743/5/7 , 2712 , 2724 , 2740 , 4740 , 4742 , 4744 , 4752/ 4754

1.3.
a) Będące w Programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, tj. osoby posiadające zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień. Honorowane będą również zaświadczenia, które utraciły ważność.

LUB:

b) Osoby, które uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień, a następnie otrzymały tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub uzyskały tytuł magistra po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia i planują zdawać egzamin w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, o ile nie korzystały wcześniej z superwizji w grupie finansowanej przez PARPA i spełniają kryterium dotyczące zatrudnienia, tzn. pracują w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu w wymiarze minimum 18 godzin tygodniowo. Honorowane są umowy o pracę (etat), umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilno-prawne poza umowami o wolontariat lub staż.
Osoby te mogą po pierwszych zajęciach wystąpić do superwizora z prośbą o wydanie zaświadczenia o rozpoczęciu superwizji w ramach III etapu programu szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Zaświadczenie o rozpoczęciu superwizji jest podstawą ubiegania się o zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

2. Zgłoszenia na superwizję finansowaną przez Agencję będą przyjmowane na formularzu WNIOSKU 2020 r. Zgłoszenia złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

3. Razem z wnioskiem uczestnik zobowiązany jest do przesłania/złożenia następujących dokumentów:

• kserokopii zaświadczenia potwierdzającego status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień, poświadczonej za zgodność z oryginałem,

• kserokopii zaświadczenia potwierdzającego ukończenie I etapu Programu szkolenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem (osoby, które w chwili składania wniosku zgłoszeniowego nie ukończyły I etapu Programu szkoleniowego nie będą kwalifikowane do odbywania superwizji),

LUB w przypadku osób, które uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień, a następnie otrzymały tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub uzyskały tytuł magistra po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia i planują zdawać egzamin w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień:

• kserokopii certyfikatu instruktora terapii uzależnień poświadczonej za zgodność z oryginałem

• kopii dyplomu świadczącego o uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub kopii dyplomu magisterskiego po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia, poświadczonej za zgodność z oryginałem,

4. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie od 2 stycznia 2020 roku do 15 stycznia 2020 r. Rozpatrywane będą tylko wnioski, które wpłyną do Agencji w ww. terminie.

5. Istnieje także możliwość składania wniosków wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie PARPA w terminie od 2 stycznia 2020 roku do 15 stycznia 2020 r., w dni robocze w godzinach (8.30 – 15.30).

6. W przypadku złożenia lub przesłania do Agencji wniosku niekompletnie wypełnionego lub nie zawierającego koniecznych załączników kwalifikacja nie będzie możliwa.

7. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kompletnych wniosków wraz z załącznikami.

8. Osoby ubiegające się o udział w superwizji finansowanej przez Agencję proszone są o wpisanie we wniosku nazwisk trzech superwizorów, w kolejności uwzględniającej preferencje (na miejscu 1 proszę wpisać superwizora, do którego najbardziej chcieliby Państwo się dostać, na miejscach kolejnych proszę wpisać innych superwizorów, których Państwo akceptujecie). Proszę wpisywać we wniosku zgłoszeniowym wyłącznie tych superwizorów, u których gotowi są Państwo uczestniczyć w zajęciach – biorąc pod uwagę czas i koszt dojazdu. Przy wyborze superwizora należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie może nim być przełożony lub kolega z miejsca pracy.

9. Prosimy o czytelne wpisanie we wniosku adresu poczty elektronicznej, na który PARPA prześle Państwu informację o wyniku kwalifikacji do grup superwizyjnych. W przypadku niepodania lub nieczytelnego wpisania adresu poczty elektronicznej kwalifikacja nie będzie możliwa. Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie Państwu przesłana do dnia 31 stycznia 2020 roku. W sytuacji braku otrzymania informacji do 31 stycznia 2020 roku, prosimy o kontakt telefoniczny (22 25 06 339) lub mailowy (aneta.siedlecka@parpa.pl)

10. Po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji na superwizję, uczestnik powinien ustalić terminy spotkań bezpośrednio z superwizorem, do którego zostanie zakwalifikowany.

11. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA nie będzie możliwości zmiany osoby prowadzącej superwizję.

12. Informujemy, że brak finansowania superwizji przez PARPA nie wyklucza możliwości udziału w III etapie Programu szkoleniowego w ramach innych środków finansowych. Oznacza to, iż superwizor będzie mógł prowadzić superwizję zgodnie z zasadami Programu szkolenia z osobami, które pozyskają na ten cel środki finansowe z innych źródeł.

13. Osoby ubiegające się o udział w superwizji klinicznej do celów szkoleniowych finansowanej w 2020 roku przez PARPA mogą wybierać swojego superwizora jedynie spośród osób wymienionych