Warunki superwizji (PARPA):  

ZASADY prowadzenia SUPERWIZJI  KLINICZNEJ w 2019 r. http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-osob-uprawnionych-do-prowdzenia-superwizji-klinicznej-dla-celow-szkoleniowych w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

 1. Superwizja kliniczna, jako III Etap Programu szkolenia, obejmuje minimum 70 godzin pracy grupowej, podczas minimum 5 spotkań.
 2. Spotkania superwizyjne odbywają się w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy (minimum 180 dni między pierwszym i ostatnim spotkaniem).
 3. Maksymalny czas trwania jednodniowego spotkania superwizyjnego nie może przekroczyć 10 godzin dydaktycznych (tj. 10 x 45 minut).
 4. Superwizor nie prowadzi superwizji osób, które są bezpośrednio podległymi mupracownikami lub jego współpracownikami.
 5. Superwizja kliniczna prowadzona jest wyłącznie w grupach liczących od 3 do 6 osób.
 6. Superwizor po odbyciu pierwszego spotkania superwizyjnego z każdą z prowadzonych przez siebie grup przesyła do PARPA harmonogram całej superwizji, podając nazwiska uczestników, numery statusów uczestników, planowane daty każdego ze spotkań (niezależnie od sposobu finansowania grupy).
 7. W grupie superwizyjnej prowadzonej jako III etap Programu szkolenia mogą uczestniczyć jedynie osoby:
 • posiadające zaświadczenie potwierdzające status osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, niezależnie od tego czy jest ono aktualnie ważne, czy straciło już ważność, celem zweryfikowania ścieżki kształcenia kandydata w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień oraz posiadające zaświadczenie o ukończeniu I etapu programu szkolenia z wynikiem pozytywnym

lub

 • które uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień, a następnie otrzymały tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub uzyskały tytuł magistra po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia i planują zdawać egzamin w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

W ich przypadku kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie kopii certyfikatu instruktora terapii uzależnień oraz kopii dyplomu potwierdzającego tytuł zawodowy lub magisterski, poświadczonych za zgodność z oryginałem. Po pierwszych zajęciach mogą one wystąpić do superwizora z prośbą o wydanie zaświadczenia o rozpoczęciu superwizji w ramach III etapu szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Zaświadczenie to jest podstawą ubiegania się o zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

Do grupy superwizyjnej prowadzonej jako III etap Programu szkoleniowego nie mogą dołączyć inne osoby zainteresowane superwizją swojej pracy terapeutycznej.

 1. Wystawienie rekomendacji osobie superwizowanej jest możliwe wyłącznie po zrealizowaniu przez nią wszystkich zadań zgodnych z programem zajęć superwizyjnych, określonych w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora PARPA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Wymaga to by uczestnik superwizji pracował terapeutycznie z pacjentami uzależnionymi od alkoholu oraz współuzależnionymi w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.
 2. Superwizor informuje uczestników o możliwościach i sposobach odrabiania uzasadnionych nieobecności. Forma odrabiania może być indywidualna lub grupowa. W przypadku odrabiania nieobecności w formie grupowej muszą zostać zachowane pozostałe zasady dotyczące spotkań grupowych (m.in. dopuszczalna liczba osób).
 3. Z przebiegu każdej sesji superwizji klinicznej (także niefinansowanej przez PARPA) superwizor prowadzi i archiwizuje przez okres 5 lat dokumentację zawierającą: termin sesji, nazwiska uczestników z ich podpisami, obszary tematyczne będące przedmiotem superwizji oraz wyniki ewaluacji zajęć superwizyjnych.
 4. Superwizor zobowiązany jest do:
 • osobistego przeprowadzenia zajęć superwizyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zajęć superwizyjnych,
 • prowadzenia sprawozdawczości rocznej do PARPA z realizacji zajęć superwizyjnych,
 • przeprowadzania ewaluacji zajęć superwizyjnych,
 • wydawania zaświadczeń o rozpoczęciu, odbyciu i zaliczeniu superwizji klinicznej oraz rekomendacji dla osób, które ukończyły superwizję z wynikiem pozytywnym.
 1. Program zajęć superwizyjnych obejmuje:
 • Prezentację aktualnej pracy terapeutycznej:
  – z minimum 2 osobami uzależnionymi, w tym z jedną na etapie terapii pogłębionej oraz z osobą współuzależnioną (dla osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień),
  – z minimum 3 osobami uzależnionymi na podstawowym etapie terapii uzależnienia (dla osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień),
 • Superwizję procesu grupowego, zachodzącego w prowadzonej przez siebie grupie terapeutycznej
 1. Od osoby kończącej superwizję z wynikiem pozytywnym oczekuje się:
 • Umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia,
 • Umiejętności kwalifikowania do terapii i zawierania kontraktu terapeutycznego,
 • Rozumienia psychologicznych mechanizmów pacjentów uzależnionych i współuzależnionych oraz wpływu tych mechanizmów  na aktualne problemy pacjentów (na etapie terapii pogłębionej dla osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, na etapie terapii podstawowej dla osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień),
 • Umiejętności opracowywania strategii terapeutycznej i planowania kierunków terapii (na etapie terapii pogłębionej dla osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, na etapie terapii podstawowej dla osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień),
 • Rozumienia stosowanych interwencji terapeutycznych,
 • Rozumienia procesu terapeutycznego i zjawisk w nim występujących (w psychoterapii indywidualnej i grupowej),
 • Rozumienia zjawisk zachodzących w relacji terapeutycznej,
 • Umiejętności analizy własnych trudności w pracy z pacjentem i grupą terapeutyczną,
 • Znajomości i stosowanie zasad zapisów kodeksu etyczno – zawodowego terapeuty uzależnień.
 1. Osobom, które po 70 godzinach superwizji w Programie ze względów merytorycznych nie mogą uzyskać zaliczenia superwizji z wynikiem pozytywnym, superwizor może zaproponować:
 • Kontynuację superwizji w prowadzonej przez siebie grupie pełnopłatnej lub w ramach spotkań indywidualnych (uwzględniając wszystkie pozostałe zasady prowadzenia superwizji dla celów szkoleniowych) do czasu zrealizowania wszystkich wymogów i otrzymania zaświadczenia o zaliczeniu tego etapu z wynikiem pozytywnym oraz rekomendacji.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sprawozdawczości do PARPA dodatkowych godzin superwizji szkoleniowej prowadzonej w trybie indywidualnym.

lub

 • Wydanie zaświadczenia informującego o „odbyciu” (a nie ukończeniu) określonej liczby godzin superwizji „prowadzonej w ramach programu szkolenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (DZ.U. poz. 734), w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień z wyszczególnieniem, które z wymaganych elementów superwizji zostały zrealizowane. Osoba posiadająca takie zaświadczenie może kontynuować superwizję u innego superwizora, do czasu zrealizowania wszystkich zadań superwizyjnych i uzyskania pozytywnej rekomendacji.