REGULAMIN DZIENNEGO ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIEŃ W DZIAŁDOWIE

 1. Zasady i kryteria przyjmowania pacjentów do oddziału dziennego:
  a. Pacjent przed przyjęciem do Oddziału Dziennego przechodzi proces diagnostyczno – motywacyjny w Przychodni (2 rozmowy ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, Porada lekarska)
  b. W dniu przyjęcia pacjent musi być trzeźwy
  c. Termin przyjęcia do oddziału ustalany jest przez terapeutę wspólnie z pacjentem
  d. Kryteria przyjęcia:
  Podczas przyjęcia brane są pod uwagę następujące warunki:
  – zaawansowanie uzależnienia
  – ogólny stan zdrowia pacjenta
  – istnienie chorób współistniejących z uzależnieniem
  – warunki środowiskowe (miejsce zamieszkania, praca zawodowa, wsparcie w środowisku)
  – wcześniejsze próby leczenia, w tym czy pacjent aktualnie jest w nawrocie choroby
  – decyzja pacjenta co do preferowanej formy terapii
 2. Pobyt:
  a. W dniu przyjęcia pacjent podpisuje upoważnienia, zapoznanie się kontraktem terapeutycznym oraz z regulaminem oddziału, zobowiązując się ich przestrzegać.
  b. Program terapeutyczny w oddziale trwa 8 tygodni
  c. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.30 – 14.00 oraz w czwartki w godz. 12.00 – 18.00
  d. Nie przewiduje się zwolnienia pacjenta z zajęć terapeutycznych, jedynie w wyjątkowych sytuacjach, które powinny zostać omówione z terapeutą prowadzącym
  e. Pacjent uczestniczy według planu w następujących formach leczenia:
  – psychoterapia grupowa
  – psychoterapia indywidualna
  f. Plan dnia jest wywieszony na tablicy ogłoszeń
  g. Każdy pacjent ma przypisanego terapeutę prowadzącego
  h. W Oddziale nie są leczone choroby współistniejące
 3. Prawa i obowiązki pacjenta:
  a. Pacjent oddziału ma prawo do:
  – szacunku i profesjonalnej, troskliwej opieki
  – zrozumiałej dla siebie informacji dotyczącej stanu zdrowia, diagnozy i leczenia choroby alkoholowej
  – indywidulanych rozmów z terapeuta prowadzącym
  -uzyskania zwolnienia lekarskiego na pobyt w Oddziale. Zwolnienia są wystawione w okresach około 2 tygodniowych.
  b. Pacjent Oddziału ma obowiązek:
  utrzymać abstynencję od alkoholu, środków psychoaktywnych i w razie wątpliwości poddawać się badaniom
  na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania, używania  oraz sprzedawania środków psychoaktywnych i stymulujących
  – powstrzymywać się od agresji werbalnej ,, i fizycznej wobec innych pacjentów i personelu Oddziału
  – uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie terapeutycznym Oddziału
  – informowania personelu Oddziału o zmianach stanu swojego zdrowia
  – utrzymania czystości osobistej oraz pomieszczeń placówki
  – nie palenie tytoniu na terenie Oddziału i całej placówki, palenie jest dozwolone w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku
  – nie opuszczania terenu placówki bez zgody i wiedzy personelu podczas trwania zajęć
  – wyłączenie telefonów komórkowych podczas zajęć terapeutycznych
  – nie podejmowanie z innymi pacjentami Oddziału kontaktów intymnych, lub opartych na zasadach interesów
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu może stanowić podstawę do wypisu z Oddziału
 5. Każdy przypadek nieprzestrzegania regulaminu jest rozpatrywany indywidualnie, przez zespół terapeutyczny
 6. Po ukończeniu leczenia w Oddziale pacjent ma możliwość kontynuowania terapii w Poradni